Informació general de la seu electrònica o lloc web www.catlabs.cat.

“CatLabs” (www.catlabs.cat i els dominis .net, .cat, .org i .eu) és un domini de la Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (en endavant FUNDACIÓ i2CAT), amb CIF G-63262570, domicili al carrer Gran Capità 2-4 de Barcelona i inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1876, que gestiona el portal de la “Anella Industrial”, impulsada per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de promoure la Internet de les Coses (en endavant “catlabs.cat”).

E-mail: [email protected]

Accés Usuaris

L’accés i/o ús del “catlabs.cat” atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereixi el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al “catlabs.cat” sota criteris de bona fe.

L’accés al portal es gratuït. Cas de que en el futur existissin funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu, es farien constar les condicions d’ús.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Son titularitat de la Fundació i2CAT els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del “catlabs.cat”, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a la Fundació i2CAT l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de la Fundació i2CAT, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual .

Reserva de drets

La Fundació i2CAT explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, la Fundació i2CAT s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts del “catlabs.cat” en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de la Fundació i2CAT.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • Presentació d’una pàgina de “catlabs.cat” o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a la Fundació i2CAT per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació i2CAT, conforme a les disposicions vigents.
    L’ús comercial dels continguts del lloc web “catlabs.cat”.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació i2CAT, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació i2CAT, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

a) Dades recollides a través de formularis

L’i2CAT, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa , per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Consulti la POLÍTICA DE PRIVACITAT de la web www.catlabs.cat al següent enllaç: http://www.catlabs.cat/politiques-de-privacitat

b) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web www.catlabs.cat.

Responsabilitat amb relació als continguts

La Fundació i2CAT es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

La Fundació i2CAT no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal “catlabs.cat”.

La Fundació i2CAT no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

La Fundació i2CAT no es fa responsable dels actes, activitats i esdeveniments organitzats per tercers dels quals s’informi al portal “catlabs.cat”, ni dels continguts de tercers (en especial seccions casos d’èxit i vídeos).

Dret d’exclusió

La Fundació i2CAT es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Xats i Fòrums

El portal “catlabs.cat” disposa de seccions de caràcter públic, entenent com a tals aquells que son accessibles tots els usuaris en general per interactuar.

Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per la seva inclusió en aquest espais, s’estableixen les següents condicions d’us i accés:

1.- Responsabilitats: La Fundació i2CAT no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

2.- Propietat Intel·lectual: La Fundació i2CAT tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, inclòs comunicació pública, els continguts ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la pròpia secció a la que s’ha trames, així com per utilitzar-los en les activitats de la Fundació i2CAT, en qualsevol format i suport. La llicencia es gratuïta i s’estableix pel temps fins el seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de Propietat Intel·lectual vigent. Els usuaris nomes enviaran continguts dels que siguin autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar d ela URL del propietari o dret havent per enllaçar als referits continguts.

3.- La Fundació i2CAT no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.

4.- Les dades personals que consten a les seccions de caràcter públic i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades .

5.- Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

6.- No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.

7.- Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers cal disposar del seu consentiment exprés.

Subscripcions

La subscripció a productes que es facin a traves d’aquest portal “catlabs.cat” serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de la Fundació i2CAT. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a la Fundació i2CAT per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que la Fundació i2CAT indicarà en cada cas.

Generalitats

La Fundació i2CAT perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

La Fundació i2CAT no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’indole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

La Fundació i2CAT podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Fundació i2CAT i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.