Què és la xarxa Catlabs?

Catlabs és la xarxa  d’innovació digital, social i col·laborativa de Catalunya, oberta al conjunt del teixit econòmic i social del país, que segueix  el model de la quàdruple hèlix (centres de R+D+i, empreses, administracions públiques i ciutadans) i utilitza metodologies d’innovació basades en la co-creació amb els usuaris.

Què vol la xarxa Catlabs?

Agrupar als diferents actors que fan innovació social digital al país (living labs, fablabs, telecentres, laboratoris ciutadans, xarxes d’innovació social, etc.), connectant-los amb l’estratègia RIS3CAT i completant el mapa d’agents d’innovació del país per tal de desenvolupar solucions als reptes als quals s’enfronta la societat.

Qui forma la xarxa Catlabs?

Pertanyen a la xarxa Catlabs els individus, entitats, empreses, fundacions i altres organitzacions interessades a promoure la innovació social digital, el model de la quàdruple hèlix i la co-creació amb els usuaris a Catalunya.

Què és la innovació social digital?

La innovació social digital es pot definir com “un tipus d’innovació social i col·laborativa en la qual els innovadors, usuaris i comunitats co-creen coneixement i solucions per resoldre un ampli rang de necessitats socials i en una escala que era inimaginable abans del sorgiment de les TIC i d’Internet”.

Entre els camps que inclou la innovació social digital trobem les dades obertes, la fabricació personalitzada o la democràcia oberta.

Un exemple d’innovació social digital és la xarxa Guifi.net, una xarxa comunitària basada en tecnologia sense fils, compartida per desenes de milers de ciutadans que posen en comú les seves antenes per donar cobertura al territori. Un altre exemple és el programa InnovaFP, on professors i alumnes d’instituts de Formació Professional de Catalunya realitzen projectes d’innovació amb empreses del seu voltant, canviant el rol tradicional de la formació professional.

Què és la Quàdruple Hèlix?

És el sistema d’innovació que correspon a l’era digital, on la innovació és oberta i distribuïda entre un nombre creixent d’actors, posant al ciutadà al centre. A diferència de models tradicionals on la innovació es limitava al clàssic triangle “universitat, govern, grans empreses” i a la producció d’un nou producte o servei per al mercat, l’era digital planteja un canvi radical del model d’innovació. Les tecnologies digitals plantegen un canvi de sistemes, de les  estructures econòmiques, socials, polítiques i culturals del país. És per això que els sistemes d’innovació han d’estar oberts al conjunt de la ciutadania.

Què fa la xarxa Catlabs?

La xarxa Catlabs impulsa la transformació de Catalunya en una societat digital innovadora, oberta i col·laborativa mitjançant programes i projectes d’innovació d’acord amb les estratègies d’especialització regional i en benefici del conjunt de la ciutadania.

La xarxa Catlabs funciona per projectes d’innovació que responen als reptes plantejats per la societat catalana, europea i global.

Com s’estructura la xarxa Catlabs? Interlabs

La xarxa Catlabs està oberta a tothom. De fet, és un prototip de sistema universal d’innovació, què, similarment a altres sistemes (sanitari, educatiu o pensions), intenta arribar al conjunt de la població. La innovació és un dret fonamental en un sistema democràtic de l’era digital.

Com tot sistema universal, la xarxa Catlabs intenta organitzar-se de baix a dalt de forma distribuïda i diferenciada. Els actuals sistemes d’innovació només agrupen als grans centres de recerca tant públics com privats, sense poder arribar a capturar tot el potencial d’innovació del conjunt social.

La xarxa Catlabs desenvolupa una estructura distribuïda que intenta arribar a tothom. Parteix de les universitats, centres de recerca i de tecnologia, i els centres d’innovació empresarial, però també incorpora les xarxes de laboratoris oberts que s’estan desplegant al territori. Es tracta des de living labs, fablabs, espais innovadors de coworking o xarxes de start-ups, fins a agents d’innovació social digital distribuïts per pobles i espais de tot el territori del país que actuen de “centres d’atenció primària” del nou sistema d’innovació. És una xarxa de xarxes de labs, una “interlabs”.

Com funciona la xarxa Catlabs? El protocol de col.laboració o "colab protocol"

Catlabs no pretén reemplaçar les xarxes d’innovació social digital ja existents al territori o en diferents camps d’especialització. Simplement vol interconnectar aquestes xarxes i que es puguin reconèixer com a part del sistema d’innovació del país. Per tant, és molt important acordar el protocol d’interconnexió. En el cas de la innovació social digital, es tracta d’un protocol de col·laboració de les diferents xarxes existents.

El protocol bàsic de la xarxa Catlabs és el protocol de col·laboració, o “collaboratory protocol” (ColabP, pel seu acrònim en anglès). Aquest protocol especifica els mecanismes de col·laboració entre els diferents labs de la xarxa. La innovació social digital es basa en la premissa què el procés d’innovació ha de beneficiar a totes les parts implicades.

Un primer principi, per tant, ha de ser el de la innovació pel benefici mutu i el no perjudici de tercers. D’entrada, es tracta de “no fer mal”, com l’antiga sentència hipocràtica.

Un segon principi és el de la inclusivitat. La innovació social digital ha de procurar “no deixar ningú enrere”. No és una innovació només pels guanyadors. És una innovació per a tothom. Fins ara se’ns ha venut que la innovació era només pels “winners” que s’ho emportaven tot. Ara sabem que una societat digital madura ha d’incloure a tothom en els processos d’innovació.

Finalment, sabem que la innovació social digital ha d’anar dirigida vers un veritable canvi sistèmic, on resideix la radicalitat del seu plantejament. Aquest és el seu tercer principi. La col·laboració és la veritable eina per a aconseguir aquest tipus de canvi que permetrà que tothom es pugui implicar.

Com es finança la xarxa Catlabs?

Com tota entitat d’innovació, Catlabs s’estructura amb l’objectiu de realitzar projectes d’innovació. La seva principal font d’ingressos són els projectes que realitza i que responen als reptes que sorgeixen de la societat. Aquests projectes es poden complementar amb activitats de formació que permeten fer realitat la missió de la xarxa Catlabs en incrementar el nombre d’actors del sistema d’innovació. Aquestes dues activitats poden finançar fins a 2/3 de la xarxa. L’altre 1/3 del seu finançament, però, ha de provenir del finançament basal públic per assolir la sostenibilitat de la xarxa. Aquest finançament pot provenir de les diferents instàncies de l’administració del nostre país, des de la Generalitat fins a les Diputacions o les entitats locals.